ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


Διευρύνονται οι περιπτώσεις απαλλαγής φόρου για δωρεές Ελλήνων εγκατεστημένων στην αλλοδαπή

Με τροπολογία του Υπ.Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο νόμου “Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη” διευρύνονται οι περιπτώσεις απαλλαγής από τον φόρο δωρεών κινητών περιουσιακών στοιχείων, που βρίσκονται στην αλλοδαπή, για Έλληνες υπηκόους, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Η προτεινόμενη διάταξη ορίζει:

Άρθρο 6

Δωρεές Ελλήνων εγκατεστημένων στην αλλοδαπή

Η περ. ζ’ της ενότητας Γ του άρθρου 43 του ν. 2961/2001 (Α’266), ως προς τις απαλλαγές από τον φόρο δωρεάς, αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) Οι δωρεές κινητών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται, κατά τον χρόνο της δωρεάς, στην αλλοδαπή, από Έλληνα υπήκοο, που είναι εγκατεστημένος στην αλλοδαπή για δέκα (10) τουλάχιστον συνεχομένα έτη και, σε περίπτωση μετεγκατάστασής του στην Ελλάδα δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών, εκτός αν η φορολογική αρχή αποδείξει ότι αυτά είχαν αποκτηθεί κατά τα τελευταία δώδεκα (12) έτη στην ημεδαπή.

Για τους Έλληνες υπηκόους, που είναι εγκατεστημένοι στην αλλοδαπή για είκοσι (20) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη και δεν έχουν μετεγκατασταθεί κατά τον χρόνο της δωρεάς στην Ελλάδα, τα δωρούμενα κινητά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται κατά τον χρόνο της δωρεάς στην αλλοδαπή. Δεν περιλαμβάνονται στην απαλλαγή αυτή περιουσίες δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και υπαλλήλων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εγκαταστάθηκαν στην αλλοδαπή λόγω της ιδιότητάς τους αυτής.»

0 comments on “ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Best Wordpress Popup Plugin