ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ


ΑΠΟΦΑΣΗ 2377

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Έχοντας υπ’ όψιν:

  1. . Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
    2 Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).
  2. 5η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2», στα πλαίσια του
    Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης”, (ΑΔΑ ΡΣΛΘ46ΝΠΙΘ-ΝΛ5)
  3. Το υπ’ αριθμ. Άρθρο 34 – Οργανωμένη Προληπτική Απομάκρυνση Πληθυσμού Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές
    διατάξεις, (ΦΕΚ 102/Α΄/2002).
  4. Την απόφαση 2376/22-7-2023 εκκένωσης των κοινοτήτων Πυλώνας και Λάρδου της ΔΕ Λινδίων

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ

Εξαιρείται το Πολιτιστικό Κέντρο Μαλώνας από τους χώρους που κατευθύνονται οι πολίτες για την
ασφαλή τους παραμονή.
Ασφαλείς χώροι συγκέντρωσης των πολιτών, που προέρχονται από τις υπό εκκένωση περιοχές της
Δημοτικής Κοινότητας Πυλώνας και της Δημοτικής Κοινότητα Λάρδου, παραμένουν οι ακόλουθοι:
 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου
 Λύκειο Αρχαγγέλου
 2 ο Δημοτικό Αρχαγγέλου
Κατά τα λοιπά ισχύει η 2376/22-7-2023 Απόφαση.

Ο Δήμαρχος

Αντώνης Β. Καμπουράκης

0 comments on “ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αφήστε μια απάντηση