ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ

Ιδρύθηκε πριν από 107 χρόνια στον Πειραιά, πρώτος από όλους τους Δωδεκανησιακούς Συλλόγους στις 14 Απριλίου του 1919, με το όνομα ΕΡΓΑΝΗ, που το 1919 μετονομάσθηκε σε Σύλλογο Καρπαθίων και το 1926 σε Σύλλογο των Απανταχού Καρπαθίων. Αρχικά, τα  μέλη του ήταν 36 και σήμερα τα ενεργά ξεπερνούν τα 3.500.
            Το 1922 με αφορμή την απέλαση του Μητροπολίτη Γερμανού λόγω της πατριωτικής του δράσης, ο Σύλλογος έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στις κυβερνήσεις Αγγλίας, Γαλλίας και ΗΠΑ, στην οποία χαρακτηριστικά ανέφεραν :
« Εξοχότατοι,
             Ο εν Πειραιεί εδρεύων Σύλλογος των εν Πειραιεί και Αθήναις Καρπαθίων αποτελούμενος από το ένα τρίτον (1/3) των τέκνων της νήσου Καρπάθου, εξαναγκασθέντων δια διαφόρων σκληρών και απάνθρωπων μέσων και μέτρων των κατεχόντων, προσωρινώς, την Δωδεκάνησον Ιταλών, να εγκαταλείψωσι την γενέτειρα και να καταφύγωσι εις τους θερμούς κόλπους της Μητέρας Ελλάδος, εκπροσωπεί απαξάπαντας τους Καρπαθίους και απηχεί τα συναισθήματα και τας γνώμας ιδία των εν Καρπάθω αδελφών, ων η φωνή δια βαρβάρων και απανθρώπων απαγορεύσεων των εκεί Ιταλικών αρχών αδυνατεί να εξέλθει και να ακουσθεί από τους πολιτισμένους Λαούς, ο στεναγμός του πόνου και του μαρτυρίου από τας βιαιότητας της Ιταλικής Διοικήσεως.
               ….Κατά τους σκοτεινούς παρελθόντας αιώνας, καθ΄ ους η κτηνώδης βία ήτο το δίκαιον, η Δωδεκάνησος υπήρξε πάντοτε κατ΄ ουσίαν λόγω των προνομίων της, ελευθέρα, συνεπώς, πολύ ολίγότερον σήμερον, οπότε Ελευθερία και Δίκαιον είναι το έμβλημα της πεπολιτισμένης ανθρωπότητας, θα ανεχθώμεν δυνάστευσιν και δη των Ιταλών.
             … Υπήρξαμεν, αφ΄ ής απεφάνημεν, μόνον Έλληνες, εις πάσαν εκδήλωσιν, εις πάσαν εποχήν, ως τοιούτοι Δε εννοούμεν να περιέλθωμεν εις τους κόλπους της μητέρας Ελλάδος, ης είμεθα τέκνα.
          Ουδέποτε κατεκτήθημεν παρά των Ιταλών.
           Ουδέποτε θα ανεχθώμεν τους Ιταλούς»……