ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΣΙΩΝ

Ιδρύθηκε το 1924, με βασικό σκοπό βασικά την συμπαράσταση στις ανάγκες των μελών του, και ιδιαίτερα των Κασιωτών που κατέφταναν ως πρόσφυγες στην Ελεύθερη Ελλάδα.
         Στις 8 Νοεμβρίου 1940, εκδίδεται  ψήφισμα όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται :
 «τα μέλη του Συλλόγου των εν Ελλάδι Κασίων συνελθόντα εις έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν κατά τας σημερινάς μεγάλας στιγμάς της Ιστορίας μας, διαδηλώνουν την απόλυτον αυτών  πίστιν και αφοσίωσιν προς την Α.Μ. τον βασιλέα Ημών και τον Εθνικόν Κυβερνήτην οίτινες εφάνησαν άξιοι της πατρίδος, απορρίψαντες μετά περιφρονήσεως το ιταμόν εις ύφος και κυνικόν εις περιεχόμενον τελεσίγραφον της φασιστικής Ιταλίας….
   …Ψηφίζουν εκ της περιουσίας του Συλλόγου ποσόν δραχμών 150.000 όπως διατεθεί υπέρ των Εθνικών σκοπών ως ακολούθως : 1) 50.000 δια την φανέλλα του στρατιώτου, 2) 25.000 υπερ των απόρων οικογενειών επιστρατευθέντων εφέδρων, 3) 25.000 υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 4) 25.000 υπέρ των μαθητικών συσσιτίων, 5) 25.000 εις την Δωδεκανησιακήν νεολαίαν όπως διαθέσει ταύτας δια τον ιερόν αγώνα της ιδιαιτέρας των πατρίδος, Δωδεκανήσου….